COP Travel Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH COP TRAVEL

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní kanceláře COP TRAVEL s.r.o., IČO: 06890865, adresa Na Folimance 2155/15, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 (dále jen „CK“) a zákazníka ze smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“).
 2. Podpisem smlouvy o zájezdu stvrzuje zákazník svůj souhlas se všemi body těchto VOP, které jsou nedílnou součástí SoZ, a plně je akceptuje i za další osoby uvedené v SoZ.

2. SMLOUVA O ZÁJEZDU

 1. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: a/ formulářová SoZ, b/ tyto VOP, c/ popis zájezdu v písemných dokumentech a nabídkách CK (tištěné i elektronické na www.zazitkove-zajezdy.cz), d/ v jiných doplňkových materiálech v případě nekatalogových akcí, eventuelně e/ upřesněními v Podrobných pokynech k zájezdu. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové SoZ má přednost před VOP i popisem zájezdu v nabídkovém textu. CK si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoZ podrobné vymezení zájezdu.
 2. SoZ je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje:
 • podpis předložené formulářové SoZ zákazníkem ve lhůtě určené CK
 • jiný výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycený v emailové, telefonické nebo jiné komunikaci
 • uhrazení zálohy na zájezd
 • SoZ je účinná zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK a potvrzením zákazníkem podepsané formulářové SoZ zástupcem CK.
 • Platbu zálohy je možné provést v hotovosti nebo převodem na účet. Zájezd je možné hradit v CZK nebo EUR. Bez úhrady zálohy je SoZ považována jen za rezervaci s omezenou platností.

Zákazník uzavřením SoZ osvědčuje, že:

 1. mu byly spolu s návrhem SoZ zaslány Všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí,
 2. mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
 3. mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
 4. mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, respektive byl za účelem zjištění těchto informací odkázán na jeho příslušný zastupitelský úřad (občané třetích zemí), údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
 5. byl informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, v případě, že byli již známi,
 6. je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě zmocnily. Pokud zákazník uzavírá SoZ v plné moci za jiné osoby, odpovídají za splnění povinností tyto osoby a on za splnění jejich závazku ručí. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce, pokud souhlas nezletilého není dostatečný. 

Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři SoZ uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři SoZ uvedeno jinak, jsou služby průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce a jsou poskytovány po celou dobu zájezdu.

3. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU

 1. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem obvykle nejpozději 7 týdnů před začátkem zájezdu (u leteckých zájezdů) nebo nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu Podrobné pokyny k zájezdu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité (např. údaje o plánovaných časech odletů/odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, dopravním spojení a příjezdu) a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením SoZ. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření SoZ.
 2. Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny k zájezdu včas, je ve vlastním zájmu povinen kontaktovat CK a informovat ji o této skutečnosti. Pokud tak neučiní, má se za to, že Podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
 3. CK je povinna sdělit zákazníkovi nejpozději 7 dní před odletem důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve SoZ, například informaci, zda podmínkou vstupu do cílové destinace je platný negativní test na covid-19, nebo o nutnosti karantény po návratu; případně ve lhůtě kratší, jde-li o bezprostřední zjištění nové skutečnosti.

4. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPŮSOB PLATBY

Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

Cena zájezdu je uvedena ve SoZ. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 1. V ceně zájezdu jsou zahrnuty pouze služby, které jsou výslovně uvedeny pod programem zájezdu v "Cena zahrnuje". Většinou se jedná o veškerou dopravu (mezinárodní letenku s taxami, pronajatý minibus, autobus, veškerou ostatní dopravu v rámci program), ubytování, služby během zájezdu, služby průvodce, vstupy a aktivity (pokud není uvedeno jinak). Pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. je vždy zahrnuto v ceně zájezdu.
 2. Cena nezahrnuje nepovinné náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů, fakultativní výlety, stravování, PCR či antigenní testy na covid-19 (pokud není uvedeno jinak), spropitné, příplatek za jednolůžkový pokoj. Kromě letištních tax hrazených při nákupu letenky v ČR existují i tzv. odletové taxy, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu a hradí si je každý zákazník individuálně při odletu na místě, dle aktuální výše. Vízové poplatky nejsou rovněž zahrnuty do ceny zájezdu. Poplatky za víza si určují jednotlivé zastupitelské úřady cizích států a mohou se v průběhu roku měnit. Zákazník si zajištění víz může přiobjednat u CK ve SoZ.
 3. Cena nezahrnuje, pokud není uvedeno jinak, také další doplňkové služby (např. příplatek za jednolůžkový pokoj, cestovní pojištění, pojištění storna).
 4. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
 • zálohu – 30% ceny zájezdu při uzavření SoZ,
 • doplatek ceny zájezdu nejpozději 40 dnů před zahájením zájezdu (případně v okamžiku podpisu smlouvy, pokud je tato lhůta kratší).
 • V případě neuhrazení doplatku ceny má CK právo odstoupit od SoZ. Vyloučený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné dle článku 9 mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoZ.
 • V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu již při uzavření SoZ
 • Cenu zájezdu hradí zákazník přímo CK v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet u Raiffeisenbank, číslo účtu 5575665575/5500. Jako variabilní symbol je nutné uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr, jako specifický symbol číslo zájezdu. Konstantní symbol je 0308. Platbu lze uskutečnit i poštovní poukázkou.
 • Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.

5. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU

 1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu, jestliže se zvýší tyto náklady: a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního ruchu poskytovaných podle SoZ třetími stranami, které se přímo nepodílí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo c) směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.
 2. Nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 5.1., bude konečná cena zájezdu stanovena tak, že k ceně sjednané v SoZ bude připočtena částka rovnající se inflačnímu nárůstu ceny poskytnuté služby, příp. promítnutí procenta zvýšení směnného kurzu ve vztahu ke kurzu, z nějž vycházelo stanovení ceny zájezdu v období tvorby cen na daný rok.
 3. CK doručí oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. V oznámení CK uvede důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení.
 4. Mezinárodní letenka a letištní taxy jsou zahrnuty do ceny zájezdu, není-li uvedeno jinak. Ceny letenek a letištních tax se mohou v průběhu roku měnit i v závislosti na ceně ropy a směnných kurzů valut. Při tvorbě cen zájezdů nelze zjistit cenu aktuální, proto má CK právo zvýšit cenu zájezdu v případě, že se navýší skutečná cena letenky a letištních tax oproti předpokládané ceně.
 5. Zvýšení ceny o více jak 8 % dává zákazníkovi právo odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.

6. ZMĚNA SMLOUVY

 1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ. O nepodstatnou změnu se jedná také v případě změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu. Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi právo na poskytnutí slevy.
 2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než 8 %, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě stanovené v návrhu na změnu SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.
 3. Jestliže se v situaci podle 6.2 v důsledku změny závazku ze SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
 4. CK si vyhrazuje právo změnit v nezbytném rozsahu věcný i časový program zájezdu, trasu a další sjednané služby, které jsou zahrnuty ve SoZ. Jedná o změny v důsledku vis maior - tzv. vyšší moci (př. Změny jízdních a letových řádů z důvodu nepřízně počasí, technických problémů, živelné pohromy, změna politické situace, zdravotního a epidemiologického rizika, vypuknutí nepokojů, a další mimořádné případy). CK má právo zájezd zrušit před jeho zahájením, pokud z objektivních či ekonomických důvodů nemůže dodržet podmínky ve SoZ. Takovouto změnu musí CK zákazníkovi neprodleně oznámit. Pokud dojde k navýšení ceny zájezdu, musí tak být učiněno v souladu s článkem 5.
 5. CK je oprávněna provést změnu programu v průběhu samotného zájezdu, jestliže jej nemůže z vážných důvodů dodržet. V těchto případech je CK povinna zabezpečit náhradní program svou kvalitou odpovídající programu původnímu a odškodnit zákazníka za služby, za něž nebylo poskytnuto náhradní plnění.
 6. CK si vyhrazuje právo změny programu v průběhu samotného zájezdu v situacích, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat, a to z důvodu zásahu vis maior – tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, rozhodnutí místních správních orgánů, demonstrace, dopravní stávka, zavedení vízové povinnosti, zdravotní a epidemiologického rizika apod.). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy či odstoupení od SoZ.
 7. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýš za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů EU odvolat příslušný dopravce.

7. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY

 1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.
 2. CK sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ. Tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží.
 3. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK, náklady vzniklé zrušením původní letenky a vystavením letenky nové, náklady za služby vázané na konkrétní jméno zákazníka).

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.
 2. CK může zájezd zrušit:
 • pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků na turnus, minimální počet účastníků je vždy uveden ve SoZ. Oznámení o nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna dát ve lhůtě: a) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, b) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, c) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.
 • pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně vyžadovat.
 • Zákazník podstatně porušuje svou povinnost zejména tím, že ani na výzvu nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nedodržuje opakovaně pokyny průvodce zájezdu nebo jinak závažně narušuje průběh cesty nebo pobytu.

Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši podle bodu 9.2 níže.

 • Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je: a) CK zvýší cenu zájezdu o více než 8%; b) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí služeb cestovního ruchu zahrnutých v zájezdu; c) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; e) CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků; f) CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. d), e) a f) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
 • Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9. ODSTUPNÉ

 1. Zákazník je oprávněn zrušit svoji SoZ s CK kdykoliv před odjezdem na zájezd. Za den odstoupení od SoZ je považován den, kdy CK obdržela písemné vyjádření zákazníka o zrušení účasti na zájezdu (osobně, doporučenou poštou nebo e-mailem). Nezaplacení doplatku se nepovažuje za odstoupení od SZ.
 2. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu podle článku 4.2 nesnížené o slevy, dále z počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečně vynaložených nákladů CK. Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu.
 3. Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od SoZ zájezd nečerpá nebo v případě přerušení účasti z vlastní vůle či jiných příčin nezpůsobených CK, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.
 4. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
 5. U akcí na zakázku mohou být storno poplatky stanoveny samostatnou smlouvou. V případě, že tomu tak není, platí storno podmínky uvedené výše.
 6. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
 7. V případech, kdy je potřeba hradit služby k zájezdu ve velkém časovém předstihu, mohou být storno podmínky upraveny. Zákazník bude v takovém případě písemně upozorněn na aktuální výši storno poplatku v Podrobných pokynech k zájezdu.
 8. Na žádost zákazníka CK výši odstupného odůvodní.
 9. Výše odstupného za každou osobu činí:
 • více než 90 dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady a 500 Kč
 • 90–41 den – skutečně vzniklé náklady a 30 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů;
 • 40–21 den – skutečně vzniklé náklady a 50 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů;
 • 20–6 dní – skutečně vzniklé náklady a 80 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů;
 • 5 dnů a méně – 100 % ceny zájezdu.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU (REKLAMAČNÍ ŘÁD) A POMOC V NESNÁZÍCH

 1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
 2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se SoZ.
 3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník je povinen společně působit v tom směru, aby eventuálním škodám bylo zabráněno, případně je povinen poskytnout součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu zástupci CK do prostor, které byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci.
 4. CK neručí za úroveň služeb objednaných dodatečně přímo na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy, zákazník své nároky musí uplatňovat přímo na pojišťovně.
 5. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.
 6. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
 7. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od data ukončení zájezdu, pokud byla reklamace podána v průběhu zájezdu a nebyla vyřešena na místě. V opačném případě právo na reklamaci zaniká. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, že reklamaci přijala.
 8. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by svůj požadavek uplatnit u CK bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.
 9. Obecně platí, že CK odpovídá zákazníkovi za vady zájezdu ve smyslu § 2537 - § 2539 zákona č.89/2012 občanského zákoníku.
 10. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.cz , web www.adr.coi.cz.
 11. Zákazníci a jejich zavazadla jsou během letu pojištěni u leteckého dopravce. Odpovědnost za odbavená zavazadla nese letecká společnost. V případě zpoždění, poškození či ztráty zavazadla je třeba se ihned obrátit na přepážku reklamací zavazadel a vyplnit reklamační protokol (PIR = Property Irregularity Report). Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. CK nenese odpovědnost za poškození, zpoždění či ztrátu odbavených zavazadel. Dojde-li ke škodě týkající se letecké přepravy, výše odškodnění se řídí platnými mezinárodními dohodami. 
 12. CK v rámci reklamačního řízení neodpovídá: a) za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty nebo krádeže, b) za neudělení víz příslušnými zastupitelskými úřady a tím vzniklé škody za neabsolvování zájezdu, c) za případné zpoždění letecké, pozemní či lodní dopravy v důsledku vis maior  - tzv. vyšší moci (př. změny letových řádů z důvodu nepřízně počasí, technických problémů, živelné pohromy, změny politické situace, zdravotního a epidemiologického rizika, vypuknutí nepokojů a stávek a další mimořádné případy) a neručí za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.

11. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Zákazník je mimo jiné povinen:

 1. mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území; sdělit CK s dostatečným předstihem číslo občanského průkazu (státy EU) nebo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;
 2. aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení;
 3. dodržovat právní předpisy navštívených států;
 4. dodržet místo a čas nástupu, které CK sdělila;
 5. dbát pokynů průvodce zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat průvodce zájezdu o své plánované trase (průvodce mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
 6. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
 7. v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK údaje z cestovního pasu v termínu určeném CK;
 8. chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí;
 9. zákazník se zavazuje: a) převzít od CK všechny potřebné doklady k cestě, řádně je překontrolovat a řídit se jimi, b) dodržovat pasová, celní a zdravotní nařízení navštívených zemí, c) cizí státní příslušníci jsou povinni informovat se a zajistit si potřebné cestovní dokumenty samostatně, d) mít u sebe všechny požadované platné doklady nutné pro čerpání služeb a splnit všechny zdravotní povinnosti, které jsou stanoveny mezinárodními zdravotními předpisy a epidemiologickými předpisy, e) seznámit se s informacemi, které podrobně vymezují podmínky zájezdu. Veškeré vzniklé náklady vyplývající z nedodržení tohoto odstavce nese zákazník. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel;
 10. zákazník se zavazuje zdržet se takového jednání na zájezdu, které by mohlo ostatní účastníky zájezdu omezit, poškodit, ohrozit či odpuzovat, řídit se pokyny průvodce zájezdu a dodržovat stanovený program zájezdu. Chovat se a jednat tak, aby nerušil průběh zájezdu a ostatní účastníky. V souladu s uvedenými pravidly a povinnostmi by zákazník neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci. Případně vzniklou škodu a její náhradu má zákazník povinnost uhradit v plném rozsahu;
 11. zákazník je povinen uhradit v plném rozsahu škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné CK;
 12. vzniknou-li nějaké odchylky od sjednaných služeb, je zákazník povinen neodkladně o této skutečnosti informovat zástupce CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění;
 13. zákazníci jsou povinni sdělovat své požadavky týkající se zajištění služeb, ať už spadajících do balíčku k zájezdům CK či pro individuální turistiku, písemnou formou.
 14. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena, je povinen zajistit, aby uvedené povinnosti splnili všichni zákazníci účastnící se zájezdu.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

 1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník například neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci.
 2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
 3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.
 4. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě je zákazník povinen oznámit dopravci ihned po zjištění nedostatků.
 5. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit. 

13. JINÁ OMEZENÍ A ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

 1. S ohledem na náročnost některých zájezdů pořádaných CK se zákazníkům doporučuje věnovat bedlivou pozornost doporučením průvodce a pracovníků CK, zejména pokud jde o fyzickou náročnost a vybavenost k zájezdu. Obecně platí, že zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 2. CK nemůže převzít odpovědnost za obtíže zákazníka vyplývající z jeho zdravotního stavu a nedostatečné fyzické připravenosti. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, zejména sportovního programu v rámci jednotlivých zájezdů, na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 3. Průvodce má právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu nebo mu zakázat plánovanou trasu v případě, že zákazník je pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků nebo pokud jeho vybavení či momentální fyzický stav neodpovídají náročnosti programu. V krajním případě může průvodce vyloučit ze zájezdu bez náhrady zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
 4. CK si vyhrazuje právo odmítnout smlouvu o zájezdu osoby, která byla již dříve účastna zájezdu a byla zde vyloučena z účasti na programu pro své chování či hrubě narušovala průběh zájezdu či rušila jeho účastníky.
 5. CK neručí za majetek zákazníků. Osobní věci jsou plně odpovědností zákazníka, který je povinen si je v průběhu programu zájezdu (fakultativních aktivit) chránit proti poškození mechanickými (prach, oděr, náraz, rozbití) i povětrnostními (vzdušná vlhkost, voda, výkyvy teplot) vlivy, a také proti ztrátě či krádeži.
 6. Zákazník nese veškerou odpovědnost za případnou ztrátu či krádež cestovního dokladu a cenností (finance, šperky, elektronika). Náklady spojené se ztrátou cestovního dokladu hradí zákazník. Zákazník je povinen vynaložit veškerou snahu a péči, aby těmto událostem předešel.
 7. Děti mladší 18 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let a s písemným souhlasem všech zákonných zástupců. Je nutná konzultace s pracovníkem CK.
 8. Je-li to vzhledem k povaze zájezdu vhodné z důvodu jeho fyzické i psychické náročnosti pro zákazníky, je CK oprávněna odmítnout přihlášku osob mladších 15 let a starších 70 let. Vždy je pak CK oprávněna požadovat u těchto osob potvrzení o zdravotní způsobilosti zákazníka a prohlášení jeho či jeho zákonných zástupců, že se zájezdu účastní na vlastní riziko a je si této skutečnosti vědom a je schopen absolvovat zájezd bez narušení jeho průběhu např. pro fyzické potíže.

14. POJIŠTĚNÍ

 1. 1. CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoZ (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění. Zákazník svým podpisem SoZ stvrzuje, že si sjedná cestovní pojištění k zájezdu u vybrané pojišťovny. CK může před cestou požadovat od zákazníka doklad o sjednaném pojištění, případně název pojišťovacího ústavu a jeho asistenční linku.
 2. CK je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny UNION Pojišťovna, Španělská 770/2, 120 00 Vinohrady. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře. Doklad o uzavření pojistky obdrží zákazník v okamžiku zaslání návrhu SoZ. K nahlédnutí je i na webových stránkách CK www.zazitkove-zajezdy.cz.

15. OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ DOPORUČENÍ

 1. Informace o očkování a zdravotní prevenci poskytnuté CK, která by zákazník měl podstoupit před cestou do zahraničí, nemají závazný, ale jen doporučující charakter, vyjma povinných očkování do dané destinace, která navštívená země požaduje jako podmínku pro povolení vstupu na své území. Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu je třeba konzultovat s odborným lékařem. Za zdravotní připravenost na zájezd nese odpovědnost zákazník. Zákazník je povinen respektovat zdravotní předpisy navštívených zemí a absolvovat případná očkování, která jsou pro vstup do dané země uvedena jako povinná. Platnost očkování bude zákazník dokladovat při vstupu do země tím, že s sebou na cestu bude mít platný Mezinárodní očkovací průkaz nebo jiný oficiální dokument (např. covid pas), kde je očkování uvedeno.
 2. V rámci základní péče o zdraví zákazníka by měl kromě povinných a doporučených očkování mít zákazník s sebou i dostatečnou zásobu léků, které pravidelně užívá, i léky pro případ běžných chorob (chřipka, nachlazení, střevní potíže, bolesti atd.).
 3. S ohledem na klimatickou specifičnost některých navštívených lokalit doporučujeme, aby měli zákazníci na zájezd ochranné vybavení (sluneční brýle, pokrývku hlavy, opalovací krém, vhodné oblečení atd.). Upřesnění k jednotlivým destinacím naleznete v Podrobných pokynech k zájezdu.

16. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÍZOVÉ POVINNOSTI A CESTOVNÍM DOKLADŮM

 1. Zákazník se zavazuje, že po dobu konání zájezdu bude držitelem platného cestovního dokladu (občanského průkazu v rámci zemí EU nebo cestovního pasu pro cesty mimo EU). Cestovní doklady musí splňovat požadavky cílové země - zejména dobu platnosti (min. 6 měsíců po návratu ze zahraničí). Dále se zavazuje dodržovat zejména celní, pasové, zdravotní a další právní předpisy tohoto státu. Za následky nedodržení těchto předpisů nenese CK odpovědnost.
 2. Je-li pro vstup do cílové země nutné udělení vstupního víza, vyřizuje si jej zákazník samostatně nebo může na základě udělení plné moci využít služeb CK, a to za poplatek uvedený v „Cena nezahrnuje“, případně na webových stránkách u každého zájezdu nebo jiných informačních materiálech. Pokud chce zákazník využít služeb CK, je povinen poskytnout svůj cestovní doklad s biometrickými prvky s platností nejpozději 6 měsíců po návratu ze zahraničí s dostatečným počtem volných stran, řádně vyplněnou žádost o vízum, dostatek barevných fotografií a další dokumenty požadované ambasádou (např. výpisy z účtu, potvrzení o zaměstnání apod.) pracovníkům CK v termínu, který mu bude včas sdělen v Podrobných pokynech k zájezdu. Pas bude zákazníkovi vrácen pracovníkem CK po vyřízení vízových formalit, nejpozději však při započetí zájezdu.
 3. Zákazník se dále zavazuje aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení.
 4. Veškeré údaje o potřebných vízových formalitách, bezvízovém styku a zajištění víz, které CK poskytuje, se týkají pouze občanů ČR. Občané ostatních zemí odpovídají za vyřízení vízových formalit sami.
 5. CK neodpovídá za případné neudělení víz a tím vzniklé škody za neabsolvování zájezdu. Náklady vzniklé ke dni zrušení účasti na zájezdu v důsledku neudělení víza hradí zákazník, stejně jako náklady vzniklé v souvislosti s neabsolvováním zájezdu z důvodu nedostatečné doby platnosti pasu.
 6. Zákazník podpisem SoZ stvrzuje, že byl seznámen s aktuálními požadavky na vstup do navštívených zemích ke dni podpisu smlouvy.

17. UBYTOVÁNÍ

 1. Ceny všech zájezdů CK jsou včetně ubytování, pokud není uvedeno jinak. Informace o typu ubytování v rámci jednotlivých zájezdů jsou uvedeny v části „Cena zahrnuje“. V případě, že zákazník cestuje samostatně a má zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, vynasnaží se CK zajistit doobsazení s jiným zákazníkem, bude-li to možné. Pokud doobsazení do dvoulůžkového pokoje není s ohledem na skladbu zákazníků na zájezdu možné, účtujeme povinný příplatek za jednolůžkový pokoj v plné výši. Výše doplatku je uvedena v „Cena nezahrnuje“. Jednolůžkový pokoj není možné v rámci zájezdu vždy garantovat.

18. STRAVOVÁNÍ

 1. Stravování není zahrnuto v ceně zájezdu, pokud není uvedeno jinak. Průvodce poskytne informace o možnostech stravování v dané oblasti a je nápomocen při výběru. Bližší informace o stravování v rámci jednotlivých zájezdů jsou součástí „Cena zahrnuje“ nebo Podrobných pokynů k zájezdu.

19. DOPRAVA

 1. Doprava na zájezdy CK je a) minibusem, b) letadlem, c) autobusem nebo d) vlastní. 
 2. Letecká doprava je součástí ceny zájezdu, pokud není uvedeno jinak. Letenky jsou knihovány v ekonomické třídě, pokud si zákazník neobjedná jinak. CK pro zákazníka jeho jménem na základě uzavření SoZ zajistí u dodavatele nákup letenek na linkové lety leteckých společností. Ceny letenek a letištních tax, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, jsou tvořeny na základě ceníků známých v době tvorby zájezdové nabídky. Storna a změny letenek vycházejí z podmínek jednotlivých leteckých společností. Informace o konkrétním leteckém spojení jsou k dispozici obvykle nejpozději 7 týdnů před odletem. V rámci individuálních letenkových rezervací CK nezajišťuje konkrétní místa v letadle (tzv. seating). Zákazník se zavazuje při letecké dopravě dodržovat všechna známá zdravotní a protiepidemiologická opatření.
 3. U zájezdů na zakázku není zpravidla mezinárodní letenka zahrnuta v ceně zájezdu. Zákazníci mají možnost volit vlastní letecké spojení dle svých preferencí.
 4. V případě leteckých zájezdů je standardním odletovým místem letiště Praha, v případě požadavku zákazníka na jiné odletové místo, jiná data odletu a návratu či preference jiné letecké společnosti, může být cena zájezdu navýšena v závislosti na ceně požadovaného leteckého spojení.
 5. CK neručí za případné zpoždění letu a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodu změny letového řádu, technických problémů, nepřízně počasí apod. Zákazník by měl brát v potaz možnost vzniku zpoždění při plánování navazujících spojů, obchodních termínů či dovolené.
 6. Doprava minibusy a autobusy, terénními vozidly, lodní doprava a případné místní přelety a místní veřejná doprava, které jsou nutné pro absolvování trasy zájezdu, jsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není uvedeno jinak. U každého popisu zájezdu v zájezdové nabídce a v Podrobných pokynech k zájezdu je vždy specifikováno, o kterou dopravu se jedná. V ceně zájezdu není zahrnuta doprava potřebná pro absolvování tzv. fakultativních výletů.
 7. Upozorňujeme zákazníky na možnost zpoždění či změny programu zájezdu způsobenou např. uzavřením silnice, dopravními zácpami ve městech i mimo ně, uzavřením úseků z rozhodnutí místních orgánů, sesuvy půdy, záplavami či jinými přírodními vlivy.
 8. Doporučujeme zákazníkům během přepravy v pronajatých i veřejných dopravních prostředcích zabezpečit zavazadla proti případnému odcizení či vykradení. Zároveň je vhodné zavazadlo chránit před mechanickými a povětrnostními vlivy, aby nedošlo k jeho poškození.

20. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ, bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
 2. Pro účely plnění SoZ budou informace uvedené v čl. 20.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahraničním partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). 
 3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: gdpr@cop.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
 4. Zákazník podpisem SoZ souhlasí s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Svůj souhlas může kdykoliv zrušit nebo odvolat v souladu s GDPR písemně na gdpr@cop.cz.
 5. Výše uvedená ustanovení čl.20 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
 6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
 • odvolat souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií;
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
 • požadovat výmaz osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

21. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito VOP, které jsou nedílnou součástí SoZ, zákonem č. 159/1999 Sb., občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 2. Platnost těchto VOP se vztahuje na veškeré služby poskytované CK s výjimkou změn nebo úprav sjednaných v jednotlivých případech ve Smlouvě o zájezdu.
 3. Veškeré údaje a pokyny obsažené v písemných dokumentech a nabídkách CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich tisku nebo zveřejnění na webových stránkách CK. CK si vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření SoZ se zákazníkem. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, CK přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdech již uzavřených CK informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito VOP s důsledky z toho vyplývajícími. CK si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Aktuální informace známé CK jsou uvedeny na internetových stránkách www.zazitkove-zajezdy.cz. Podpisem SoZ potvrzují smluvní strany, že byly seznámeny s těmito VOP a souhlasí s jejich obsahem a plně je přijímají.
 4. Nabídka zájezdů je tvořena s časovým předstihem a vychází z aktuálních cen k 31.03.2021 a známých skutečností.
 5. Tyto VOP vstupují v platnost dne 31.03.2021. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto VOP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto budou platit pro SoZ uzavřené po datu jejich zveřejnění.

Reklamační řád

Reklamační řád formát pdf (315.34 KB) Stáhnout